Widok budynku od frontu
NIKT NIE JEST TAK SŁABY ABY NIE MOGŁ POMÓC DRUGIEMU

Centrum Administracyjne
Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bierutowie

Wjazd na podwórko

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie jest jednostką, w ramach której działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz jedna placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego, świadczące specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia, dzieciom starszym, młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania i zaburzenia emocji, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną placówek działających w trzech różnych lokalizacjach Bierutowa:

  1. przy ul. 1 maja 8c przeznaczona dla 30 wychowanków, placówka socjalizacyjna,
  2. przy ul. 1 maja 9g/2 przeznaczona dla 8 wychowanków, placówka socjalizacyjna,
  3. przy ul. 1 maja 9g/3 przeznaczona dla 14 wychowanków , placówka specjalistyczno-terapeutycznego.

Placówki wchodzące w skład Centrum mają charakter opiekuńczo-wychowawczy, obejmują bowiem opieką i wychowaniem dzieci wykazujące różnego rodzaju deficyty, młodzież sprawiającą trudności wychowawcze związane z kryzysem wieku dojrzewania, konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami psychicznymi (stany depresyjne, lękowe, fobie szkolne, próby samobójcze).

NASZYM CELEM JEST POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICOM:

  • w uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniej do wieku dziecka opieki specjalistycznej,
  • w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania,
  • w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym,
  • w redukcji poziomu agresji i umiejętnym rozładowaniu gniewu,
  • w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
  • w poprawie relacji: dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,
  • w przezwyciężeniu problemów wychowawczych wieku dojrzewania,

Projekt „Ogarniam przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, usług społecznych wychowanków pieczy zastępczej .

Projekt o nazwie „Ogarniam Przyszłość „ Nr RPDS.09.02.01-02-0013/17 realizowany na terenie Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie.

Projekt o nazwie „OGARNIAM PRZYSZŁOŚĆ” skierowany jest do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Oleśnickiego. Przedmiotem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług wspierania pieczy zastępczej.
Innowacyjnością projektu realizowanego w placówkach w Bierutowie oparty jest na life – tutoringu ( przewodnik w dorosłość) wraz z innowacyjnym programem Nawigator Zdobywców Przeszłości realizowanego przez firmę ECORYS, a po raz pierwszy zastosowany w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Grupą docelową objętą wsparciem jest 45 osób i są to wychowankowie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie.
Okres realizacji projektu 01.10.2017 do 31.08.2020, wartość całkowita projektu 998 287,50 zł, wartość uzyskanego dofinansowania 946 287,50 zł